Copyright © 2015 Deere & Company.
All Rights Reserved.
Word onze haksel koning!

Voorwaarden voor deelname

De John Deere-promotie "Haksel Koning" wordt georganiseerd door John Deere GmbH & Co. KG (statutaire zetel in Mannheim, geregistreerd in het handelsregister van het Kantongerecht van Mannheim met nummer HRA 704371), John-Deere-Str. 70, D-68163 Mannheim, Duitsland (hierna te noemen "John Deere").

Moonda SARL, 3 Place du Palais, Bordeaux, Frankrijk (hierna te noemen het "Agentschap") heeft de opdracht gekregen om de promotie uit te voeren.

Door deel te nemen aan deze promotie, aanvaardt u de volgende bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming en voorwaarden voor deelname:

Voorwaarden voor deelname

Planning

De John Deere-promotie "Haksel Koning" loopt van 0:00 op 3 juli tot 23:59 op 31 augustus 2017.

In overeenstemming met de hier aangegeven voorwaarden kunt u deelnemen aan de John Deere-promotie "Haksel Koning" door het volgende te verstrekken: een foto van uzelf, de reden waarom u gekozen zou moeten worden om uw land te vertegenwoordigen als de "Haksel Koning", uw voor- en achternaam, uw volledige post- en e-mailadres, mobiele telefoonnummer. Vervolgens wordt om bevestiging gevraagd van de vereiste minimumleeftijd van 18 jaar en de bijbehorende acceptatie van de voorwaarden voor deelname en de bepalingen voor gegevensbescherming.

Prijzen

Bezoekers van de John Deere-microsite johndeere.com/8000 kunnen alle geüploade foto’s waarderen met een “vind ik leuk” door op het kleine hart-pictogram te klikken. U mag slechts één “vind ik leuk” per persoon gebruiken. Aan het eind van de campagne worden de foto’s met de meeste “vind ik leuks” per land beoordeeld door een John Deere-jury, die hiervoor door John Deere zal worden benoemd, en wordt er één (1) winnaar gekozen. De winnaar ontvangt:

  • Professionele fotoshoot
  • Billboards met zijn foto erop in de directe nabijheid van zijn woonplaats
  • 5 posters (formaat DIN A0) van zijn billboardfoto om te bewaren
  • 8000-serie Driver Package

Deelname

Een persoon kan slechts één keer winnen. 

Iedereen van 18 jaar of ouder mag deelnemen. Er zullen geen prijzen worden toegekend aan minderjarigen die deelnemen.

De winnaar wordt online bekendgemaakt op 8 september 2017.  De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de contactgegevens; persoonlijke gegevens moeten daarom correct en volledig worden ingevuld tijdens het registratieproces.  Iedere persoon kan slechts één prijs winnen.

Medewerkers van John Deere, John Deere-dealers, het Agentschap en alle personen die betrokken zijn bij de opzet en de organisatie van de wedstrijd, zijn uitgesloten van deelname.

Deelname is gratis, met uitzondering van de verzendkosten voortvloeiend uit het tarief van de mobiele telefoon of internetaanbieder van de deelnemer. Voor de duidelijkheid wordt uitdrukkelijk vermeld dat voor deelname aan deze promotie geen producten of diensten hoeven te worden gekocht.

John Deere heeft het recht om individuele personen uit te sluiten van deelname in het geval van een gegronde reden daarvoor, bijvoorbeeld een schending of niet-nakoming van de voorwaarden voor deelname, (poging tot) manipulatie, enz. en behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen. Indien aan de voorwaarden voor uitsluiting wordt voldaan, kunnen prijzen ook op een later tijdstip worden geweigerd of teruggevorderd. Uitsluiting op basis van gegronde redenen geeft een uitgesloten deelnemer geen recht op enige vordering jegens John Deere of het Agentschap.

Gebruik van foto's

Door het uploaden van foto's op johndeere.com/8000, erkennen en stemmen de deelnemers ermee in dat aan John Deere het recht wordt verleend tot gebruik van alle geüploade foto's voor de billboardcampagne, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het afdrukken en het gebruik ervan in andere publicaties van John Deere. 

Overige

John Deere behoudt zich het recht voor tot opschorting of beëindiging van de John Deere-promotie "Haksel Koning" indien daar gegronde redenen voor zijn. De promotie kan om gegronde redenen worden beëindigd, in het bijzonder wanneer het goede verloop van de wedstrijd om technische of juridische redenen niet meer gegarandeerd kan worden.

Deelnemers erkennen en stemmen ermee in dat hun deelname aan deze activiteit volledig vrijwillig is.

Gegevensbescherming

Door deelname aan de promotie "Haksel Koning" gaat u akkoord met het volgende gebruik van uw persoonlijke gegevens:

Verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens

In het kader van uw deelname aan de John Deere-promotie "Haksel Koning" worden de volgende persoonsgegevens verzameld en opgeslagen: Voor- en achternaam, adres en e-mailadres.  De gegevens worden elektronisch opgeslagen.  De gegevens zullen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door het agentschap Moonda SARL, 3 Place du Palais, Bordeaux, Frankrijk (hierna te noemen het "Agentschap"), dat de opdracht heeft gekregen om de promotie uit te voeren, en door John Deere.

Er zal geen verdere openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden plaatsvinden.

Uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt in het kader van deelname aan deze promotie, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld, uitsluitend worden gebruikt om de promotie in goede banen te leiden en zullen drie maanden na de uiteindelijke afronding worden verwijderd.

Recht op informatie

U heeft recht op informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Op verzoek wordt u, op welk moment dan ook en kosteloos, voorzien van volledige informatie over de opgeslagen gegevens, voor zover deze u betreffen. Een informele e-mail naar mailto:R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com volstaat hiervoor.

Recht op terugtrekking

U kunt uw toestemming voor het gebruik en de opslag van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen. Een informele e-mail naar mailto:R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com volstaat hiervoor. U kunt op dezelfde manier ook uw gegevens corrigeren.

In het geval van een terugtrekking worden uw persoonlijke deelnemergegevens onmiddellijk uit onze database verwijderd.  De terugtrekking en de succesvolle verwijdering van uw persoonlijke deelnemergegevens worden op verzoek bevestigd per e-mail.

Indien terugtrekking voor het einde van de wedstrijd plaatsvindt, is verdere deelname aan de wedstrijd uitgesloten.

Onze algemene bepalingen inzake gegevensbescherming zijn tevens van toepassing.

http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_netherlands.page